• Câu hỏi 29 lúc 04-05-2015 14:27 (453 lượt xem)

    Nếu sinh viên về quê thực tập thì vấn đề liên hệ với giáo viên hướng dẫn như thế nào?

  • ThS. Đàng Quang Vắng lúc 2015-05-04 14:27:04

    Trong thời gian đi thực tập Sinh viên chịu sự quản lý của giáo viên hướng dẫn, do đó sinh viên phải xin phép GVHD và phải thực hiện đúng kế hoạch thực tập theo lịch học vụ của Khoa và của GVHD.