• Huỳnh Thu Nguyễn lúc 05-06-2015 00:36 (53 lượt xem) cho em hỏi học phí của trường 1 HK là bao nhiêu???
  • ThS. Nguyễn Thanh Tuấn lúc 2015-06-05 07:49:08

    Học phí phụ thuộc vào số lượng tín chỉ mà 1 SV đăng ký trong học kỳ đó. Học phí cho một chỉ thường được quy định theo từng năm học (thường thì ít thay đổi). Học phí 1 tín chỉ học lại (trả nợ) thì có "giá" cao hơn.