• đỗ thanh nam lúc 25-09-2018 19:21 (21 lượt xem) điều kiện xét học bổng
  điều kiện để được xét học bổng là gì ạ??
 • Lê Quang Bình lúc 2018-09-25 19:45:11

  1.    Đối tượng và tiêu chuẩn xét, cấp Học bổng KKHT: Sinh viên có đủ các tiêu chuẩn sau đây được xét, cấp HBKKHT:
  -       Sinh viên hệ chính quy học đúng tiến độ; có số tín chỉ đăng ký học và dự thi trong học kỳ ≥ 15 (trường hợp vì lý do tổ chức đào tạo, cả lớp có số tín chỉ < 15; hoặc ở học kỳ cuối, SV đăng ký hết các môn học mà số tín chỉ vẫn < 15, Các khoa đề xuất, Phòng Tuyển sinh và công tác SV tổng hợp trình Hiệu trưởng xem xét quyết định). Sinh viên học kéo dài so với chương trình đào tạo của ngành học quy định, không thuộc diện xét, cấp HBKKHT.

  -       Sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng, thì được xét, cấp HBKKHT trong phạm vi quỹ HBKKHT của trường cho phép.

  Điểm trung bình học tập được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành (lấy điểm thi, kiểm tra hết môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm thi dưới 5,0 (thang điểm 10) hoặc kiểm tra hết môn học không đạt).

  Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, hưởng trợ cấp xã hội, hưởng chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện vào diện được xét cấp học bổng thì được xét cấp HBKKHT như những sinh viên khác.

  2.    Mức học bổng KKHT và tỷ lệ mức HBKKHT
  a.    Mức học bổng loại Khá được cấp cho những sinh viên có điểm trung bình chung học tập và điểm rèn luyện xếp loại từ khá trở lên và nằm trong chỉ tiêu quỹ học bổng cho phép.

  b.    Mức học bổng loại Giỏi được cấp cho những sinh viên có điểm trung bình chung học tập xếp loại giỏi, điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc và nằm trong chỉ tiêu quỹ học học bổng cho phép.

  c.    Tỷ lệ mức học bổng KKHT được chia như sau: Dành tối đa 30% tổng quỹ HBKKHT cho mức học bổng loại giỏi, còn lại cho mức học bổng loại khá.

  d.   Giá trị các mức học bổng được Hiệu trưởng thông báo công khai theo từng học kỳ, trước khi tiến hành xét HBKKHT.

  3.    Nguyên tắc xét, cấp HBKKHT
  -       Đầu mỗi năm học, Hiệu trưởng căn cứ các quy định hiện hành về tài chính, học phí và học bổng ban hành kế hoạch sử dụng Quỹ học bổng dành cho sinh viên hệ chính quy.

  -       Đầu mỗi học kỳ, Thường trực Hội đồng xét Học bổng căn cứ vào số tiền dành cho Học bổng KKHT và tổng số sinh viên chính quy trong diện xét học bổng ban hành thông báo xét cấp học bổng KKHT của học kỳ, trong đó công bố giá trị các mức học bổng và giá trị cơ sở xét học bổng trên một SV (giá trị cơ sở bằng tổng quỹ học bổng/HK chia tổng số SV chính quy trong diện xét HBKKHT)

  -       Căn cứ giá trị cơ sở học bổng và số lượng SV, Quỹ HBKKHT được chia theo chỉ tiêu cho từng khoa, khóa & ngành học, xác định số suất học bổng của từng khoa, khóa & ngành học.

  -       Nếu số lượng SV đủ tiêu chuẩn xét học bổng nhiều hơn số suất học bổng đã được xác định thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp theo thứ tự từ điểm cao trở xuống cho đến khi hết số suất học bổng đã xác định.

  Lưu ý: Thứ tự ưu tiên khi xét học bổng KKHT như sau:

  + Xếp loại học bổng Giỏi được xét cấp trước.

  + Trong cùng xếp loại học bổng, thứ tự ưu tiên căn cứ lần lượt vào điểm trung bình chung học tập, điểm rèn luyện, số tín chỉ.