• Câu hỏi 35 lúc 10-04-2015 10:35 (2759 lượt xem)

    SV học không đủ số tín chỉ có phải học thêm môn học khác để được tốt nghiệp không?

  • ThS. Phạm Thị Thu Sương lúc 2015-04-10 10:35:09

    Các chương trình đạo tạo của các khóa sau thường có thay đổi so với khóa trước. Những môn học sinh viên chưa đạt có thể học tương đương với các môn học của khóa sau, có thể khác mã môn học, tên môn học và số tín chỉ (thường ít hơn). Tuy nhiên số tín chỉ ít hơn không yêu cầu sinh viên phải học bổ sung môn học khác. Do đó nếu sinh viên không tín lũy đủ số tín chỉ nhưng tín lũy đủ số môn học trong chương trình đào tạo thì đủ điều kiện tốt nghiệp.