• Câu hỏi 32 lúc 10-04-2015 10:32 (631 lượt xem)

    Môn học mà sinh viên đã đăng ký bị hủy thì có thể chuyển sang học giáo viên khác được không?10101076@...

  • ThS. Phạm Thị Thu Sương lúc 2015-04-10 10:32:27

    Trong thời gian điều chỉnh đăng ký môn học, sinh viên thấy những học phần đã đăng ký có sĩ số <20 sẽ bị hủy nên sinh viên phải chủ động chuyển nhóm. Sau khi kết thúc đăng ký môn học, phòng Đào tạo không giải quyết điều chỉnh ĐKMH nữa. Tuy nhiên, những trường hợp sinh viên đang học kéo dài hoặc môn học đó có thể không mở ở các học kỳ sau thì sinh viên làm đơn để phòng Đào tạo xem xét.