• Câu hỏi 30 lúc 10-04-2015 10:31 (1284 lượt xem)

    Em tốt nghiệp ngành 1 có được tiếp tục học ngành 2 không?

  • ThS. Phạm Thị Thu Sương lúc 2015-04-10 10:31:01

    Nếu em đã đăng ký học ngành 2 trong thời gian học thì khi tốt nghiệp ngành 1 em vẫn tiếp tục học ngành 2. Thời gian đào tạo tối đa của ngành 2 chính là thời gian đào tạo tối đa của ngành 1.
    Trường hợp em chưa đăng ký học ngành 2, nếu em đã tốt nghiệp thì em không được đăng ký học ngành 2.