• Câu hỏi 119 lúc 10-08-2017 20:31 (116 lượt xem)

    Muốn trả điểm I thì phải làm thế nào?

  • Võ Thị Thanh Hằng lúc 2017-08-10 20:31:30

    Khi học phần mà SV đã xin điểm I và được chấp nhận có tổ chức thi kết thúc học phần Sinh viên photođơn xin điểm I (kèm theo bảng gốc) và nộp cho Văn phòng khoa trước ngày thi 1 tuần. Thư ký Khoa sẽ sắp xếp Phòng thi cho Sinh viên.


    1 tập tin đính kèm